Condiții de admitere

Generalităţi privind ADMITEREA 2019

 Notă: Prin Hotărâre de  Guvern al Republicii Moldova Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău a fost reorganizat în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

• Admiterea în CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE(CEEF)/Colegiul Financiar-Bancar (CFBC) la programe de formare profesională  postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs și are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.
• Studiile în CEEF/CFBC se organizează cu frecvenţă la zi pentru absolvenţii de gimnaziu cu termen de 4 ani şi cu frecvenţă redusă pentru absolvenţii de liceu şi școli medii generale cu termen de 3 ani.
• Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.
• Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNAP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:
                                                                           MC=0,6 MNAP+0,4 MNEA

Se stabilesc următoarele discipline de profil:
• matematica,
• limba străină,
• informatica,
• limba de instruire.

Acte necesare:
• fișa de înscriere la concurs;
• copia buletinului de identitate;
• actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
• certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii.
• 4 fotografii 3x4 cm, color;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere.
 
    Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:
1. copiii rămași fără ocrotire părintească;
2. copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
3. copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
4. copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
5. copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
6. copiii de etnie romă;
7. tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.
    

   Pentru această categorie de candidaţi se solictă suplimentar următoarele documente:
1. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
2. certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
3. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli
4. diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri, organizate de Ministerul Educaţiei;
5. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în
6. certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
7. confirmarea apartenenţei la familii de romi.

Termenele pentru depunerea actelor
15 iulie - 3 august 2019.

Programul comisiei de admitere
• Luni-Vineri: 09:00-16:00;
• Sâmbăta: 09:00-12:00;
• Duminică: zi de odihnă.

Rezulatele admiterii în IP CEEF:  5 august 2019

De ce Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe (CEEF )/ Colegiul Financiar-Bancar (CFBC)?

CEEF/CFBC este prima instituţie de învăţământ mediu de specialitate/ profesional postsecundar, care a obţinut acreditarea.
CEEF/CFBC colaborează cu instituţii de învăţământ superior  şi profesional postsecundar din ţară şi de peste hotare.
CEEF/CFBC participă în diverse proiecte naționale și internaționale (vezi rubrica Proiecte)
Admiterea în CEEF/CFBC are loc cu finanţarea din buget şi cu taxă de studii.
Avantaje şi oportunităţi pentru viitorii candidaţi la studii:
1. CEEF/CFBC este o instituţie de învăţământ profesional postsecundar, care pune accent deosebit atât pe pregătirea de specialitate cât și pe studiereaTIC şi a limbilor străine aplicate în domeniu.
2. Elevii au la dispoziţie:
      o laboratoare specializate cu tehnică de calcul performantă, conectate la Internet;
      o săli de studii bine amenajate;
      o bibliotecă, sală de lectura cu fond de carte de cca. 110 000 volume;
      o complex sportiv cu sală sportivă,  terenuri de sport la aer liber;
      o condiţii sociale suficiente: cămine, cantină, serviciul medical, unitate comercială;
3. Disciplinele sunt predate de profesori calificaţi, posesori de grade didactice.
4. Posibilitatea obţinerii bursei de studii pentru elevii înmatriculaţi în bază de contract.
5. Oportunităţi de dezvoltare extracurriculară: dansuri populare, grup etnofolcloric, secţii sportive etc.

Notă: Procedura şi condiţiile de admitere sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova în regulamentele respective.