Condiții de admitere

Perioada de depunere a dosarelor la concursul de admitere

 

Notă: Turul II se va organiza doar în cazul neacoperirii numărului de locuri după turul I)

Afișarea rezultatelor - maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor

Pentru înregistrarea prealabilă a candidatului la Comisia de admiterea a IP CEEF  este necesar de completat formularul "Programare prealabilă la Comisia de admitere 2024". După completarea acestuia Comisia de admitere va reveni cu un e-mail privind confirmarea înscrierii prealabile, unde se va indica data și ora  cînd veți fi programat pentru a veni la depunerea actelor pe adresa mun. Chișinău, str. Miron Costin 26/2. Indicați în formular o adresa de e-mail validă și pe care aveți posibilitatea să o accesați. Formularul "Programare prealabilă la Comisia de admitere 2024" - https://forms.gle/Qw5LacgwbXqFoNEW7 

Image
Image

Regulamentul de admitere - 

Planul de admitere nivelul 4 ISCED - 

Image
Image

Specialitățile conform planului de admitere 
pentru anul de învăţământ 2024-2025

Specialitatea

Profilul

Limba de instruire

Durata studiilor

Forma de studii

Taxa de studii (lei)

NIVELUL 4 ISCED

 

41110 Contabilitate

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

12000

41120 Impozite și percepere fiscală

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

12000

41210 Finanţe şi asigurări

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

12000

41220 Finanţe şi bănci

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

12000

41310 Planificarea şi administrarea afacerilor

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

12500

41310 Planificarea şi administrarea afacerilor (DUAL)

REAL

ROMÂNĂ

2 ani

Buget

---

61220 Dezvoltarea aplicațiilor web

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

13000

61310 Programarea şi testarea produselor program

REAL

ROMÂNĂ

4 ani

Buget/Contract

13000

 

NOTĂ: 1. Toate specialitățile sunt cu frecvență la zi. 
            2. Taxa de studii se achită în 2 rate.

Image
Image

Condiții de admitere și desfășurarea concusului de admitere
 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL
de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE


Secțiunea 2 Concursul la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (nivelul 4 ISCED)

37. Media de concurs (MC) la programele prevăzute în pct. 9 sbp. 2) lit. a) – c), pct. 9 sbp. 3) lit. a) – c) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

          MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA
unde:
          MNEA - media notelor la examenele de absolvire;
          MNDP - media notelor generale la disciplinele de profil, care se calculează
ținându-se cont de programul de formare profesională și domeniul de educație, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin HG nr. 853/2015, după cum urmează:
1)    41 Afaceri și administrare: limba de instruire, limba străină 1, matematica şi istoria românilor și universală;
2)    61 Tehnologia informației și a comunicațiilor: limba de instruire, limba străină 1, matematica şi fizica/informatica.
 

Image
Image

Acte necesare

 • copia buletinului de identitate al candidatului;
 • copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
 • actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
 • 4 fotografii 3x4 cm, color;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.
Image
Image

15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Pentru această categorie de candidaţi se solictă suplimentar următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
 • certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli
 • diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri, organizate de Ministerul Educaţiei;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl
 • certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi.
Image
Image

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe anunţă concurs pentru locurile vacante la anul II de studii (cu finanţare pe bază de contract)  pentru următoarele programe de formare profesională:

Istoric

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:
1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
2) ai claselor a X - a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unităţi de curs/ discipline/ module conform Planului de învăţământ pentru specialitatea respectivă.

Înmatricularea se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.

 Acte necesare:
-    Cererea de transfer; 
-    Certificat academic pentru anul I sau clasa X;
-    Copia certificatului de studii gimnaziale;
-    Copia buletinului de identitate al candidatului;
-    Copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
-    4 fotografii 3x4 cm, color.

Image
Image

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.