ATENŢIE, CONCURS!

 • 04.08.2020

IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire și  educație.  

La concurs pot participa persoane care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin cetățenia Republicii Moldova;
b) au studii superioare universitare;
c) au vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic;
d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani;
e) cunosc limba română;
f) nu au antecedente penale.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs (modelul este în fișierul anexat);
b) copia actului de identitate;
c) copia/copiile actului/actelor de studii;
d) copia carnetului de muncă;
e) Curriculum Vitae (CV) de model Europass (modelul este în fișierul anexat);
f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

La dosar se mai pot anexa și alte documente relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/ științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/ internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice, participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. 

Candidații pentru ocuparea funcției menționate mai sus depun dosarul, personal sau prin reprezentant (la secretariatul IP CEEF), prin poștă (str. Miron Costin 26/2, mun. Chișinău, MD-2068) sau prin e-mail (cfbc.chisinau@gmail.com ), în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.   

  

Data limită de depunere a dosarelor – 24.08.2020    

Telefon de contact: 0 22 44 31 68 

 

Responsabilități și sarcini de bază: 

 • Elaborează planul managerial privind activitatea didactică și extradidactică. 
 • Elaborează orarul lecțiilor, examenelor de calificare.
 • Elaborează instrumentele de monitorizare și evaluare a activităților educaționale.
 • Elaborează, împreună cu șefii catedrelor, sarcina didactică anuală a cadrelor didactice și listele de tarifiere a cadrelor didactice împreună cu contabilul șef.
 • Întocmește graficul desfășurării activității educaționale și efectuează controlul asupra respectării lui. 
 • Coordonează activitatea echipei pentru elaborarea planurilor de învățământ și a programelor analitice și exercită controlul asupra îndeplinirii lor.
 • Exercită controlul asupra pregătirii documentației pentru sesiunile semestriale și de promovare, a comisiilor de calificare, documentelor referitoare la finalizarea studiilor de către absolvenți. 
 • Exercită controlul asupra corectitudinii completării documentației didactice în conformitate cu cerințele în vigoare.
 • Monitorizează activitatea cadrelor didactice în cadrul catedrelor, calitatea procesului educațional.
 • Solicită informația necesară în termenele stabilite de la șefii secțiilor, șefii catedrelor, metodist, psiholog, profesori vizând optimizarea procesului educațional.
 • Aprobă programele anuale de activitate ale catedrelor, proiectărilor didactice anuale și individuale ale profesorilor.
 • Coordonează activitatea privind pregătirea și desfășurarea atestării cadrelor didactice.
 • Coordonează activitatea științifico-metodică și practică a profesorilor cu elaborarea documentației corespunzătoare.

 Bibliografia concursului

 I. Acte legislative fundamentale şi generale

 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial nr.1 din 18.08.1994
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162
 • Legea privind accesul la informație, nr.982 – XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial nr. 88-90/664

 II. Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Monitorul Oficial, 2014, Nr. 319-324,  art Nr : 634;   
 • Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013) ;
 • Codul de etică al cadrului didactic, Ordinul Ministerului Educației nr.861 din 07.09.2015, Monitorul Oficial , 2016,  Nr. 59-67, art Nr : 407;
 • Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență, ordinul Ministerului Educației  nr.1158 din 04.12.2015, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2016, Nr. 13-19, art Nr : 53; 
 • Plan-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 1205 din 16 decembrie 2015;
 • Ordinul MECC nr. 701 din 22.07.2020 Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundară;
 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 550 din 10 iunie 2015, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362; 
 • Regulamentului-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat, aprobat prin ordinul MECC nr. 350 din 19.03.2020, modificat prin ordinul MECC nr. 393 din 06.04.2020, modificat prin ordinul MECC nr. 402 din 15.04.2020, modificat prin ordinul MECC nr. 435 din 07.05.2020;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018;
 • Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, Hotărârea Guvernului nr.616 din 18.05.2016,  Monitorul Oficial al R.Moldova, 2016, nr.134-139, art.671

 

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.